Nordic Medtest

Nordic Medtest startade som ett gemensamt projekt mellan Landstinget i Värmland, Karlstads universitet, Compare Karlstad och Business Värmland i syfte att utföra test och kvalitetssäkring av IT-system i hälso- och sjukvården. Projektet startade 1 oktober 2012 och är sedan 1 oktober 2015 ett självfinansierat nationellt kompetenscenter för test och kvalitetssäkring av IT i vården. Peter Furster är verksamhetsansvarig på Nordic Medtest.

peter_rund

Vad var det som ledde fram till Nordic Medtests etablering i Värmland och Karlstad?

– Hela syftet med projektet var att utvärdera huruvida det fanns en bärkraft att etablera en organisation som arbetar med kvalitetssäkring och främjandet av IT i hälso- och sjukvården. I Karlstad fanns förutsättningarna genom gedigna erfarenheter av testverksamhet inom framför allt telecom-branschen. Dessutom var man redo för en långsiktig och medveten satsning på vårdområdet. Det visade sig att projektet var mycket framgångsrikt och att det fanns ett stort behov av våra tjänster inom e-hälsa vilket ledde fram till en lyckad etablering av Nordic Medtest så som det ser ut idag.

Vad var framgångsfaktorerna vid Nordic Medtests etablering i Värmland?

– Nätverkande och den lokala förankringen till näringslivet har varit en bidragande orsak till etableringen. Det har varit viktigt med stödet från Business Värmland och den privata sidan. Business Värmlands roll som pådrivare och kontaktskapare har gett oss hjälp och stöd vid nätverkande och kortat vägarna till beslutsfattare. Det här gör Karlstad unikt, vi hade aldrig fått samma uppslutning i storstäderna.

nmt_1

Vad tycker du är viktigt för att främja etablering i Värmland?

– Samverkan gör Värmland starkt, vi måste samverka sinsemellan fullt ut och inte bara prata om det. Det kan handla om att släppa affärer till konkurrenter för att totalen ska bli bra, och i stället se varandra som komplement. Utöver det tror jag att Värmland skulle behöva få hit fler och potentiellt stora aktörer för att kunna nischa regionen mot speciella branscher.

Hur ser tillväxtpotentialen ut?

– Vi siktar på att dubblera vår omsättning till nästa år och 100 miljoner i omsättning inom tre år är inte alls orealistiskt. Våra tjänster är alltmer efterfrågade och vi räknar med att sysselsätta 150 personer inom en inte allt för avlägsen framtid.